wyślij zapytanie
Polityka prywatności

Szanowni Państwo!

Doskonale zdajemy sobie sprawę jak ważna jest ochrona Państwa prywatności. Dlatego przekazujemy niniejszy dokument. Są w nim zawarte podstawowe zasady przetwarzania Państwa danych osobowych oraz plików cookies (tzw. ciasteczek), w związku z odwiedzaniem naszej strony internetowej: http://prolegit.pl.

 

I. Informacje ogólne.

Administratorem niniejszej strony internetowej i podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Kancelaria Prawna Prolegit Pijewska Mazurek Sp. j. (ul. Janiszowska 14 lok. 2, 02-264 Warszawa, NIP: 5213874375, REGON 384184726). W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem w/w danych, prosimy o kontakt drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@prolegit.pl.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 2016 r., L 119, s. 1-88, dalej jako „RODO”). Pojęcie przetwarzania danych osobowych obejmuje wszelkie operacje związane z tymi danymi, jak m.in. zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, pobieranie, przeglądanie, dopasowywanie, usuwanie i niszczenie.

Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane w sposób zgodny z prawem, skuteczny i maksymalnie przejrzysty. W szczególności:

 • w pełni respektujemy Państwa prawa gwarantowane RODO oraz inne przepisy obowiązującego prawa (w tym stosowne procedury bezpieczeństwa);
 • na Państwa żądanie przekażemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych;
 • zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, jednak przy wykorzystaniu minimalnej ilości danych. Gromadzimy i przetwarzamy tylko taką ilość danych osobowych, które są wymagane do realizacji wyznaczonego celu;
 • nie przechowujemy Państwa danych osobowych dłużej niż jest to bezwzględnie konieczne;
 • tak dalece, jak to tylko możliwe, zapewniamy poprawność, integralność i poufność Państwa danych osobowych;
 • powierzamy przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie zaufanym i sprawdzonym podmiotom wskazanym w treści niniejszego dokumentu; podmioty te gwarantują stosowanie środków i procedur zapewniających ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

II. Kategorie przetwarzanych danych osobowych.

W ramach korzystania z naszej strony internetowej, przetwarzaniu podlegają Państwa dane osobowe następujących kategorii:

 • dane, które Państwo nam przekazali – obejmują zwłaszcza dane identyfikacyjne, jak imię, nazwisko, adres e-mail;
 • Państwa dane pobierane automatycznie – chodzi o dane automatycznie przechowywane przez pliki cookies i inne narzędzia śledzące;
 • Państwa dane publicznie dostępne – takie dane możemy przetwarzać w graniach obowiązującego prawa.

 

III. Państwa prawa.

Zgodnie z przepisami RODO, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – art. 7 RODO;
 • prawo dostępu do przetwarzanych danych – art. 15 RODO;
 • prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO;
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – art. 17 RODO;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – art. 21 RODO.

Ponadto, w związku z przetwarzaniem danych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dane teleadresowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 606-950-000, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

 

IV. Powierzenia.

Odbiorcami danych osobowych są podmioty zewnętrzne, których usługi są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej oraz realizacji świadczonych przez nas usług. Korzystamy tylko z usług takich podmiotów, które dysponują odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi (tak, aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i należycie chroniło Państwa prawa). Powierzenie przetwarzania danych następuje w szczególności w celu przechowywania danych na serwerze oraz w związku z korzystaniem z usług księgowych.

 

V. Cele, czynności i czas przetwarzania danych osobowych.

Komunikując się z nami (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego) przekazujecie na Państwo swoje dane indentyfikacyjne (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do nawiązania kontaktu. W opisanej sytuacji Państwa dane są wykorzystywane w celu kontaktu z Państwem. Prawnym uzasadnieniem ich przetwarzania jest zgoda wynikającą z nawiązania kontaktu z nami (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ponadto, Państwa dane mogą być przetwarzane po zakończeniu kontaktu w celu uzasadnionego interesu, jakim jest archiwizacja korespondencji na potrzeby udokumentowania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nie przetwarzamy Państwa danych dłużej, niż to konieczne. Okres przechowywania danych jest ustalany w sposób następujący:

 • jeśli podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda, dane są przechowywane do momentu wycofania tej zgody;
 • jeśli podstawą przetwarzania jest nasz inny uzasadniony interes, okres przetwarzania trwa do momentu ustania tego interesu lub do momentu Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w razie, gdy prawo daje podstawę do tego sprzeciwu);

w przypadku, gdy przetwarzanie jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

 

VI. Cookies i inne technologie śledzące.

Analogicznie jak ma to miejsce w przypadku innych stron internetowych, my również wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażacie Państwo akceptację dotycząca plików cookies.

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, przechowywanymi na komputerze, tablecie itd., w związku z korzystaniem ze strony internetowej. Są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (sesyjne pliki cookies) albo po dłuższym czasie (trwałe pliki cookies). Informacje, które są gromadzone przez pliki cookies dotyczą w szczególności adresu IP użytkownika, typu wykorzystywanej przeglądarki internetowej, ustawień języka, rodzaju używanego systemu operacyjnego, czy dostawcy usług internetowych.

Cookies spełniają wiele ważnych funkcji. W szczególności, zapewniają prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej, poprawiają szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony internetowej, pozwalają wyświetlać pliki multimedialne oraz zapewniają funkcje społecznościowe. Możecie jednak Państwo wyłączyć obsługę tych plików lub usunąć je (za pomocą ustawień przeglądarki), choć w tym przypadku korzystanie z naszej strony może być utrudnione, a w niektórych przypadkach niemożliwe.

W celach śledzenia statystyk naszej strony internetowej i ulepszenia jej treści pod kątem Państwa preferencji, możemy korzystać z usługi Google Analytics. Ta usługa działa w oparciu o pliki cookies i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby (adresy IP są anonimizowane). Do nas trafią m.in. następujące dane: liczba osób odwiedzających stronę internetową, czas spędzony na stronie, identyfikatory reklamowe itd. Szerzej na temat usługi Google Analytics zobacz tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?p=privpol_data&hl=pl.

Wspomnieć także trzeba o rozwiązaniach dostarczanych przez Hotjar Ltd. Dzięki plikom cookies i innym technologiom, Hotjar pozwala na analizowanie zachowania na naszej stronie internetowej (m.in. przewijanie strony, ruch kursora, typ używanej przeglądarki, język używany do wyświetlania naszej strony internetowej), umożliwiając także nagrania sesji. Pozyskanie tych danych jest istotne z punktu widzenia wprowadzenia korzystnych zmian na naszej stronie internetowej (adres IP jest jednak anonimizowany; zamazywane są także dane wprowadzane w pola formularzy, dane liczbowe oraz e-maile). Szerzej na temat usługi Hotjar zobacz tutaj: www.hotjar.com.

 

VII. Postanowienia końcowe.

Co do zasady, odbiorcami Państwa danych osobowych nie są osoby mające siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Niektóre Państwa dane mogą być jednak przetwarzane poza tym obszarem, w razie wykorzystywania przez nas narzędzi dostarczanych przez Google.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności naszej strony internetowej (zwłaszcza przez wzgląd na zmianę prawodawstwa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju technologii informatycznych). O wszelkich zmianach polityki prywatności niezwłocznie poinformujemy na naszej stronie internetowej.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z Kancelarią za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@prolegit.pl.